کانال حَسَنــیّه مَجازی،هِیئَت زُوّاراَبَاال٘مَهدی(ع)بابلسر

کانال حَسَنــیّه مَجازی،هِیئَت زُوّاراَبَاال٘مَهدی(ع)بابلسر

  جمعه ها..1ساعت بعداز اذان مغرب وعشاه  همراه باآموزش روخوانی قران وسخنرانی  بامرثیه سرایی لینک عضویت در کانال حَسَنــیّه مَجازی،هِیئَت زُوّاراَبَاال٘مَهدی(ع)بابلسر